Hướng Dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.

08:53 15/05/20 456 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 06 /HD-HTSVN                                                                            
                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  5   tháng  2   năm 2020           
       
                                                  
 
                     HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020
 
-Căn cứ Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Hướng dẫn số 13/HD-MTTW – BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/1/2020 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020.
-Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020 tới Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc như sau:
 
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.
-Tạo không khí phấn khởi đồng thuận trong Hội, cổ vũ động viên hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương và cuộc thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” của Hội; đẩy mạnh hai hoạt động chính của Hội là giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn; triển khai tốt chương trình hành động của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCH Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, góp phần tạo thuận lợi để Đại hội Đảng các cấp thành công, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
II-NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
Năm 2020 có các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng sau đây:
 1. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Canh Tý).
 3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
 4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
 5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020).
 6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).
 7. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).
 8. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020).
 
-Các cấp Hội, Ban Liên lạc, các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần chủ động khai thác các nguồn tư liệu để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng trên đây từ nhiều nguồn khác nhau (trên các báo, đài, cổng thông tin của các cơ quan Trung ương và địa phương); tổ chức tuyên truyền thiết thực và phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị.
(Trên Trang thông tin điện tử Tổng hợp Trường Sơn của Hội sẽ đăng tải các tài liệu về 8 sự kiện trên đây. Các cấp Hội có thể tải về làm tài liệu tuyên truyền).
-Cần phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp. Khuyến khích việc cử các báo cáo viên tuyên truyền viên của Hội đến nói chuyện với thanh thiếu niên, học sinh về nội dung các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng.
-Đơn vị nào có điều kiện thì tổ chức cho hội viên thăm các di tích lịch sử liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng trên đây. Đó là việc làm tuyên truyền sinh động, hiệu quả.
-Huy động hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, cổ động do địa phương tổ chức.
 
III- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
 2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!
 3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)!
 4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)!
 5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020)!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!
 7. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!
 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Căn cứ Hướng dẫn này, Hội, Ban liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020 tại đơn vị mình.
-Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả đến các hội viên Trường Sơn.
-Nhân dịp này các cấp Hội, các đơn vị truyền thống cần đẩy mạnh hoạt động Hội một cách thiết thực hiệu quả; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Hội.
-Trong quá trình thực hiện, cần báo cáo kết quả về Trung ương Hội thông qua Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để kịp thời theo dõi, tổng hợp đánh giá chung.
 
 
 Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                               Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                               (Đã ký tên đóng dấu)
- Lưu VPHội                  
                                            
                                                                  Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
HỘI TS HOÀI ĐỨC THĂM CTX VÀ TRI ÂN CÁC AHLS TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

17:21 10/06/24 14 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

Sáng ngày 25-01-2024, tại Trung tâm tổ chưc sự kiện 96 Chùa Hà, quân Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội, tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2023và trao quà của Quỹ Thiện tâm giúp đỡ hội viên khó khăn đón tết Giáp Thìn 2024.

22:20 25/01/24 47 lượt xem
CHI HỘI TRƯỜNG SƠN PHƯỜNG YÊN HOÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

12:01 18/01/24 72 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

Sáng ngày 09-01-2024, tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy ( Hội TSCG), tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023.

07:17 10/01/24 56 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 636 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 616 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 607 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 607 lượt xem
BỐT LŨ - DI TÍCH TRƯỜNG SƠN TẠI HÀ NỘI

Ngày 19/6/2019 UBND Hà Nội đã có Quyết định số 788/QĐ-UBND về gắn biển “Địa điểm lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến” cho Di tích Bốt Lũ. Ngày 18/3/2020, đã nghiệm thu và bàn giao công trình, gắn biển và tôn tạo Di tích Bốt Lũ.

09:15 03/06/20 595 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 574 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram