THÔNG BÁO

Phân công công tác Trong Thường vụ và kiện toàn các chức danh cơ quan chuyên môn của Hội nhiệm kỳ II (2016 -2021)

               Kính gửi:  Các đồng chí ủy viên BCH và các tổ chức thành viên.

          Trong phiên họp ngày 26/12/2016, Ban Thường vụ thống nhất phân công lại công tác cho các ủy viên  và kiện toàn tổ chức - nhân sự các cơ quan chuyên môn của Hội như sau:

        1. Thường trực Ban Thường vụ:

        - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội.

        - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng Thư ký Hội.

        - Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch.

        - Tiến Sỹ Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch.

        2. Phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

        - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, Chủ tài khoản.

         - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký, trực tiếp phụ trách các mặt công tác Tuyên truyền – Thi đua, Văn phòng

       - Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch, phụ trách các mặt công tác Tổ chức,Chính sách.

       - Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch phụ trách công tác Lịch sử - Truyền thống và quan hệ với BĐ12.

       - Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác kinh tế của Hội.

       - Đồng chí Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác Nữ và TNXP Trường Sơn.

       - Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch, nghiên cứu tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn và quan hệ với Binh đoàn 12.

          Thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực – Tỏng Thư ký và các Phó Chủ tịch thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế làm việc của BCH.

       3. Phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Thường vụ

         - Đại tá Thái Sầm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra (do Đại hội bầu)

         - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về hoạt động kinh tế cho Ban Thường vụ.

         - Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về hoạt động kinh tế cho Ban Thường vụ.

        - Đại tá Phạm Hoa, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về công tác Văn hóa – Nghệ thuật cho Ban Thường vụ.

        - Đồng chí Bùi Phan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, tư vấn về công tác đối        ngoại và công tác lịch sử - truyền thống cho Ban Thường vụ.

         - Đai tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ, Chánh văn phòng Hội.

        - Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền-Thi đua, Tổng biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.

        - Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức.

        - Đại tá Thái Khắc Thế, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách.

        - Đại tá Vũ Trình Tường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống.

       - Đại tá Đặng Công Huynh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế.

       - Đại tá Nguyễn Gia Cam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính.

       - Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Công tác Nữ.

       - Đồng chí Phan Tiến Hùng, Ủy viên Thường vụ trực tiếp phụ trách Hội Hà Nội.

      - Đồng chí Đinh Công Ty, Ủy viên Thường vụ, trực tiếp phụ trách Ban Liên lạc Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Ủy viên Thường vụ trực tiếp phụ trách ngành Xăng dầu – Đường ống.

          4. Các ủy viên BCH tiếp tục được giao đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng và các ban chuyên môn gồm:

       - Đại tá Đoàn Danh Bình và Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng.

       - Đồng chí Lê Hồng Huân và Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó ban TT – TĐ

       - Thượng tá Đặng Sơn, Phó ban Tổ chức.

       - Đại tá Đậu Xuân Tường, và đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó ban Chính sách.

       - Đại tá Đàm Văn Hoàn và Đại tá Hoàng Đức Thống, Phó ban LS – TT.

       - Đại tá Nguyễn Văn Mức, Phó ban Kinh tế.

       - Đồng chí Đồng Thị Mai và Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến, Phó ban Công tác Nữ.

        Nơi nhận:                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- Các ủy viên BCH đồng thời                                                                                                                               Thiếu Tướng Võ Sở

 là các đầu mối trực thuộc;

- Các đầu mối trực thuộc không có ủy viên BCH

- Lưu VP.                                                                               

Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram