Hướng Dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.

08:53 15/05/20 111 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 06 /HD-HTSVN                                                                            
                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  5   tháng  2   năm 2020           
       
                                                  
 
                     HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020
 
-Căn cứ Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Hướng dẫn số 13/HD-MTTW – BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/1/2020 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020.
-Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020 tới Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc như sau:
 
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.
-Tạo không khí phấn khởi đồng thuận trong Hội, cổ vũ động viên hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương và cuộc thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” của Hội; đẩy mạnh hai hoạt động chính của Hội là giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn; triển khai tốt chương trình hành động của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCH Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, góp phần tạo thuận lợi để Đại hội Đảng các cấp thành công, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
II-NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
Năm 2020 có các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng sau đây:
 1. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Canh Tý).
 3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
 4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
 5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020).
 6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).
 7. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).
 8. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020).
 
-Các cấp Hội, Ban Liên lạc, các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần chủ động khai thác các nguồn tư liệu để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng trên đây từ nhiều nguồn khác nhau (trên các báo, đài, cổng thông tin của các cơ quan Trung ương và địa phương); tổ chức tuyên truyền thiết thực và phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị.
(Trên Trang thông tin điện tử Tổng hợp Trường Sơn của Hội sẽ đăng tải các tài liệu về 8 sự kiện trên đây. Các cấp Hội có thể tải về làm tài liệu tuyên truyền).
-Cần phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp. Khuyến khích việc cử các báo cáo viên tuyên truyền viên của Hội đến nói chuyện với thanh thiếu niên, học sinh về nội dung các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng.
-Đơn vị nào có điều kiện thì tổ chức cho hội viên thăm các di tích lịch sử liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng trên đây. Đó là việc làm tuyên truyền sinh động, hiệu quả.
-Huy động hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, cổ động do địa phương tổ chức.
 
III- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
 2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!
 3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)!
 4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)!
 5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020)!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!
 7. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!
 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Căn cứ Hướng dẫn này, Hội, Ban liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020 tại đơn vị mình.
-Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả đến các hội viên Trường Sơn.
-Nhân dịp này các cấp Hội, các đơn vị truyền thống cần đẩy mạnh hoạt động Hội một cách thiết thực hiệu quả; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Hội.
-Trong quá trình thực hiện, cần báo cáo kết quả về Trung ương Hội thông qua Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để kịp thời theo dõi, tổng hợp đánh giá chung.
 
 
 Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                               Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                               (Đã ký tên đóng dấu)
- Lưu VPHội                  
                                            
                                                                  Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI CÀNG TỎA SÁNG  Ở HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy đã vận động hội viên quyên góp được 12.500.000 đồng, kịp thời nộp lên Mặt trận Tổ quốc quận vào ngày 11/6/2021. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ quận đã nhiệt liệt biểu dương sự đóng góp tích cực của quận Hội.

14:30 15/10/21 5 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN TÂY HỒ HỌP BCH (MỞ RỘNG ) SƠ KẾT QUÝ QUÝ III NĂM 2021

Sáng ngày 9/10/2021, tại văn phòng quận hội. BCH Hội Trường Sơn quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng. Sơ kết hoạt động 9 tháng và bàn chương trình hoạt động quý 4/2021

10:07 10/10/21 5 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYÊN HOÀI ĐỨC HỌP THƯỜNG VỤ QUÝ III NĂM 2021

Sáng ngày 06/10/2021 Ban Thường vụ Hội Bộ đội Trường sơn- Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức-TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý lll, triển khai công tác hoạt động quý lV.

20:42 07/10/21 4 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN HÀ ĐÔNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Trong những ngày qua, Hội Trường Sơn Quận Hà Đông đã cùng Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tham Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19. Hội đã tham gia trực ở các chốt kiểm soát dịch và giúp đỡ nhân dân trong các vùng phải cách ly y tế,

16:01 19/09/21 15 lượt xem
HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN THẠCH THẤT

Sáng ngày 7/9/2021, tại văn phòng Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, Thường trực huyện Hội đã họp phiên thường kỳ chuẩn bị cho kỳ họp Ban Thường vụ vào cuối tháng 9,

15:24 09/09/21 24 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN TÂY HỒ ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID - 19.

Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2021, Hội Trường Sơn quận Tây Hồ và Hội Trường Sơn phường Quảng An, đã tổ chức trao tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 .

09:49 26/08/21 18 lượt xem
CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TẶNG QUÀ GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID 19 TẠI PHƯỜNG VĨNH PHÚC, QUẬN BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI.

Sáng ngày 15/8/ 2021. Tại UBND phưỡng Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Thị Thục Oanh, cùng Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Phúc, tổ chức trao tặng 168 phần quà, cho 168 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch covid19 lần thứ 4

21:35 15/08/21 22 lượt xem
VIỆC NHỎ - NGHĨA LỚN.

CCB Trung tá Đoàn Ngọc Hùng – Trưởng Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch Hội TTTS-ĐHCM Sư đoàn 470 toàn quốc, đã sử dụng tiền  tiết kiệm của cá nhân, trao tặng Quỹ Vaccine covid19 với số tiền 2 triệu VNĐ và nhiều phần quà ( gạo và hàng thiết yếu) cho hộ dân TT z179.

08:01 11/08/21 16 lượt xem
Hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ của Chi hội Truyền Thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Chiều 26/7/2021, đ/c Nguyễn Thị Bích Hường Q. chi hội trưởng và đ/c Nguyễn Văn Đính - Uỷ viên BCH, đại diện Chi hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Yên Hoà đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân các AHLS tại Tượng đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ phường Yên Hoà Quận Cầu Giấy

21:37 28/07/21 106 lượt xem
NÉT ĐẸP NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI Ở HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY TP.HÀ NỘI

Nghĩa tình đồng đội là biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của quân đội nói chung và của bộ đội Trường Sơn Trong những năm qua, Hội TS quận Cầu Giấy luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Chính vì thế, nét đẹp về nghĩa tình đồng đội không ngừng được phát huy và ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

09:27 28/07/21 39 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN XÁ HƯƠNG NGẢI HUYỆN THẠCH THẤT KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO NHÀ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN.

Sáng ngày 16/7/2021, tại xã Hương Ngải huyện Thạch Thất, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội – BCH QS huyện Thạch Thất - UBND xã Hương Ngải huyệnThạch Thất – Hội TTTS-ĐHCM huyện Thạch Thất ; đã tổ chức trọng thể  Lễ khánh thành và bàn giao nhà “ Nghĩa tình đồng đội” cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dậu

18:16 17/07/21 40 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 178 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 168 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 162 lượt xem
Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch Covid-19

Hội viên Trường Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa qua đã tặng 1040 chiếc khẩu trang và 6 tấn gạo.

11:39 14/05/20 161 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 153 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 150 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram