Hướng Dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.

08:53 15/05/20 227 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 06 /HD-HTSVN                                                                            
                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  5   tháng  2   năm 2020           
       
                                                  
 
                     HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020
 
-Căn cứ Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Hướng dẫn số 13/HD-MTTW – BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/1/2020 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020.
-Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020 tới Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc như sau:
 
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.
-Tạo không khí phấn khởi đồng thuận trong Hội, cổ vũ động viên hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương và cuộc thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” của Hội; đẩy mạnh hai hoạt động chính của Hội là giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn; triển khai tốt chương trình hành động của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCH Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, góp phần tạo thuận lợi để Đại hội Đảng các cấp thành công, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
II-NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
Năm 2020 có các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng sau đây:
 1. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Canh Tý).
 3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
 4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
 5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020).
 6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).
 7. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).
 8. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020).
 
-Các cấp Hội, Ban Liên lạc, các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần chủ động khai thác các nguồn tư liệu để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng trên đây từ nhiều nguồn khác nhau (trên các báo, đài, cổng thông tin của các cơ quan Trung ương và địa phương); tổ chức tuyên truyền thiết thực và phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị.
(Trên Trang thông tin điện tử Tổng hợp Trường Sơn của Hội sẽ đăng tải các tài liệu về 8 sự kiện trên đây. Các cấp Hội có thể tải về làm tài liệu tuyên truyền).
-Cần phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp. Khuyến khích việc cử các báo cáo viên tuyên truyền viên của Hội đến nói chuyện với thanh thiếu niên, học sinh về nội dung các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng.
-Đơn vị nào có điều kiện thì tổ chức cho hội viên thăm các di tích lịch sử liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng trên đây. Đó là việc làm tuyên truyền sinh động, hiệu quả.
-Huy động hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, cổ động do địa phương tổ chức.
 
III- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
 2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!
 3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)!
 4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)!
 5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020)!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!
 7. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!
 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Căn cứ Hướng dẫn này, Hội, Ban liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020 tại đơn vị mình.
-Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả đến các hội viên Trường Sơn.
-Nhân dịp này các cấp Hội, các đơn vị truyền thống cần đẩy mạnh hoạt động Hội một cách thiết thực hiệu quả; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Hội.
-Trong quá trình thực hiện, cần báo cáo kết quả về Trung ương Hội thông qua Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để kịp thời theo dõi, tổng hợp đánh giá chung.
 
 
 Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                               Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                               (Đã ký tên đóng dấu)
- Lưu VPHội                  
                                            
                                                                  Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
 Hội Trường Sơn  huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Sơ kết công tác Hội Quý III và  khai trương trụ sở mới.

Niềm vui lớn đến với Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, tháng 9-2022, được sự quan tâm của UBND huyện Thạch Thất đã phân bổ cho Hội Trường Sơn một gian văn phòng họp tại khu liên cơ quan, đoàn thể , MTTQ Huyện số 33 Đường 419 Thị trấn Liên quan Huyện Thạch Thất.

10:30 17/09/22 7 lượt xem
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TS HÀ NỘI LẦN THỨ 9 NHIỆM KỲ 2019 – 2024.

 Sáng ngày 10/9/2022, tại phòng họp tầng 2 Trung tâm tổ chức sự kiện Thu Hằng số 123 Nguyễn Phong Sắc thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (Hội TS Hà Nội) đã long trọng tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

17:04 11/09/22 11 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI KHÁNH THÀNH V& BÀN GIAO NHÀ TN HV NGUYỄN THỊ HÒ

13:59 30/07/22 30 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN TP HÀ NỘI TRI ÂN CÁC THƯƠNG BỆNH BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Từ ngày 22/7/ 2022 đến 27/7/2022. Hội Trường Sơn các quận, huyện: Hà Đông, Hoài Đức,Tây Hồ, Hai Bà Trưng , Cầu Giấy và nhiều địa phương thuộc Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội,  đã tổ chức hội nghị gặp mặt tri ân, trao tặng quà cho các đồng chí TBB & thân nhân gia đình Liệt sỹ .

17:29 29/07/22 29 lượt xem
HỘI TTTS-ĐHCM QUẬN CẦU GIẤY GẶP MĂT TBB, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Sáng ngày 25/7/2022, tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy, đã tổ chức gặp mặt các Thương bệnh binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ và Người có công với cách mạng.là hội viên Hội Trường Sơn quận..

22:31 25/07/22 28 lượt xem
NGHĨA CỬ TRI ÂN CAO ĐẸP VÀ  ĐÁNG QUÝ CỦA HỘI  TRƯỜNG SƠN TP. HÀ NỘI

Sáng  ngày  15 tháng 7, Hội  Trường Sơn TP. Hà Nội cùng Thường trực Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất đã đến thăm sức khỏe đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Ca-nguyên ủy viên BCH Hội Bộ đội Trường Sơn TP Hà Nội, cựu Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Thạch Thất.

03:30 16/07/22 33 lượt xem
GẶP MẶT. TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ.

Sáng ngày 13-7-2022, tại trung tâm tổ chức sự kiện 58 – đường Chiến thắng quận Hà Đông thành phố Hà Nội; Thường trực và Thường vụ Hội TS-ĐHCM thành phố Hà Nội ( Hội TSHN) , tổ chức gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các thời kỳ.

07:17 14/07/22 46 lượt xem
CLB THƠ TRƯỜNG SƠN HUYÊN THẠCH THẤT SƠN GIỚI THIỆU THƠ MỚI

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022, tại hội trường MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất. Câu lạc bộ thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất tổ chức giới thiệu tập thơ thứ 7 "Trường Sơn- một thời để nhớ "chào mừng Đại hội Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2022-2027.

20:16 20/06/22 52 lượt xem
CƠ QUANTƯ HỘI TSVN GẶP MẶT BAN BIÊN TẬP KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁNH MẠNG

Sáng nay, ngày 20/6/2022, tại văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam. Cơ quan Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tổ chức gặp mặt Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

18:58 20/06/22 52 lượt xem
TIẾP NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN

Sáng ngày 14-6-2022, Hội TSVN, Hội TSHN trao kinh phí xây dựng Nhà Nghĩa tình Trường Sơn cho vợ chồng hội viên Nguyễn Thị Hò - xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.

17:57 14/06/22 57 lượt xem
Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất thành lập Ban liên lạc Nữ Trường Sơn

Sáng ngày 5-6-2022, tại hội trường Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, Hội TTTS-ĐHCM huyện Thạch Thất tổ chức trọng thể hội nghị công bố Quyết định-Thành lập Ban liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn huyện Thạch Thất.

14:50 06/06/22 122 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 338 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 337 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 336 lượt xem
Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch Covid-19

Hội viên Trường Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa qua đã tặng 1040 chiếc khẩu trang và 6 tấn gạo.

11:39 14/05/20 332 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 327 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 313 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram