Hướng Dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.

08:53 15/05/20 69 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 06 /HD-HTSVN                                                                            
                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  5   tháng  2   năm 2020           
       
                                                  
 
                     HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020
 
-Căn cứ Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Hướng dẫn số 13/HD-MTTW – BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/1/2020 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020.
-Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trong trong năm 2020 tới Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc như sau:
 
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc cho các hội viên Trường Sơn.
-Tạo không khí phấn khởi đồng thuận trong Hội, cổ vũ động viên hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương và cuộc thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” của Hội; đẩy mạnh hai hoạt động chính của Hội là giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn; triển khai tốt chương trình hành động của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCH Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, góp phần tạo thuận lợi để Đại hội Đảng các cấp thành công, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
II-NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
Năm 2020 có các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng sau đây:
 1. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 2. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Canh Tý).
 3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
 4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
 5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020).
 6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).
 7. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).
 8. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020).
 
-Các cấp Hội, Ban Liên lạc, các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần chủ động khai thác các nguồn tư liệu để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng trên đây từ nhiều nguồn khác nhau (trên các báo, đài, cổng thông tin của các cơ quan Trung ương và địa phương); tổ chức tuyên truyền thiết thực và phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị.
(Trên Trang thông tin điện tử Tổng hợp Trường Sơn của Hội sẽ đăng tải các tài liệu về 8 sự kiện trên đây. Các cấp Hội có thể tải về làm tài liệu tuyên truyền).
-Cần phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp. Khuyến khích việc cử các báo cáo viên tuyên truyền viên của Hội đến nói chuyện với thanh thiếu niên, học sinh về nội dung các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng.
-Đơn vị nào có điều kiện thì tổ chức cho hội viên thăm các di tích lịch sử liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng trên đây. Đó là việc làm tuyên truyền sinh động, hiệu quả.
-Huy động hội viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, cổ động do địa phương tổ chức.
 
III- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
 2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)!
 3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)!
 4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020)!
 5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020)!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)!
 7. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!
 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 11. Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Căn cứ Hướng dẫn này, Hội, Ban liên lạc các tỉnh thành phố, Hội và các đơn vị truyền thống trực thuộc cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020 tại đơn vị mình.
-Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả đến các hội viên Trường Sơn.
-Nhân dịp này các cấp Hội, các đơn vị truyền thống cần đẩy mạnh hoạt động Hội một cách thiết thực hiệu quả; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Hội.
-Trong quá trình thực hiện, cần báo cáo kết quả về Trung ương Hội thông qua Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để kịp thời theo dõi, tổng hợp đánh giá chung.
 
 
 Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như kính gửi;                                               Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội                                               (Đã ký tên đóng dấu)
- Lưu VPHội                  
                                            
                                                                  Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN MÊ LINH ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQVN, Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Trường Sơn Hà Nội; Hội Trường Sơn huyện Mê Linh đã tích cực, chủ động vận động cán bộ, hội viên trong toàn huyện tham gia ủng hộ Quỹ.

19:46 11/06/21 3 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQVN, Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn Hà Nội; Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy đã chủ động vận động cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

16:38 11/06/21 4 lượt xem
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 1

 Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Hội TSVN) đã tổ chức Phát động phong trào quyên góp, ủng hỗ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid19 ( Quỹ Vaccine PC Covid19) trong toàn thể các đơn vị và cá nhân hội viên Trường Sơn trong toàn quốc.

16:18 07/06/21 10 lượt xem
TRUNG ĐỘI NỮ TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN/ TIỂU ĐOÀN TRƯNG TRẮC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ (5/6/1971 – 5/6/2021)

Sáng nay, ngày 5-6-2021, tại Văn phòng Hội TTTS-ĐHCM huyện Thường Tín: Hội Nữ Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Tín, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ của Trung đội nữ Thường Tín thuộc Tiểu đoàn Trưng Trắc ( 5/6/1971-5/6/2021).

21:45 05/06/21 7 lượt xem
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TÁ - NHÀ VĂN PHẠM HOA.

Chiều ngày 26/5/2021, tại Nhà Tang lễ Quốc gia: Số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Trường Sơn Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của QĐNDVN và Hà Nội, cùng gia đình đã tổ chức trọng thể Tang lễ Đại tá - Nhà văn Phạm Hoa.

17:30 27/05/21 11 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HDND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Trong những ngày đầu tháng 5 năm 2021, đặc biệt trong ngày 23/5/2021, cán bộ và hội viên Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, đã cùng cử tri của các quận huyện tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

07:57 26/05/21 19 lượt xem
NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CỦA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 23/5/2021, tại văn phòng Ban quản lý dự án khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tổ bầu cử số 8, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ khai mạc và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21:48 23/05/21 112 lượt xem
NHà GIÁO CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN - Thơ - tác giả Thiếu tướng Hoàng Kiền - AHLLVTND

Chúng tôi cùng là thầy giáo cấp hai, theo tiếng gọi thiêng liêng của miền Nam ruột thịt, ngày 19/8/1970, rời lớp rời trường xa trò 500 người phần lớn là thầy giáo chúng tôi lên đường vào Trường Sơn đánh Mỹ.

10:18 21/05/21 13 lượt xem
NGÀY 19 THÁNG 5 TRÀN ĐẦY NHỮNG KỶ NIỆM VÀ NIỀM VUI

Vào ngày này cách đây một năm - 19/5/2020, tại văn phòng Hôi Trường Sơn –Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( Hội TSHN); Ban thường vụ Thành Hội Hà Nội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội  ( hoitruongsonhanoi.vn)

08:40 21/05/21 10 lượt xem
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sáng ngày 28/4/2021, tại văn phòng Hôi Trường Sơn –Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( Hội TSHN); Ban thường vụ Thành Hội họp mở rộng để triển khai công tác Quý II năm 2021

04:13 30/04/21 18 lượt xem
LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TIỂU ĐOÀN XE Ô TÔ 58 ANH HÙNG (1966-2021)

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hà Nội, số 3 - 5 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh Tiểu đoàn xe ô tô 58 ( D58) Anh hùng, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống (1966 -2021),

20:54 19/04/21 49 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 141 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 117 lượt xem
NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CỦA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 23/5/2021, tại văn phòng Ban quản lý dự án khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tổ bầu cử số 8, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ khai mạc và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21:48 23/05/21 112 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 109 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 109 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 105 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram